friut

سرد خانه ها و سالن های بسته بندی میوه و سبزیجات

p-7-2طعم دلچسب تازگی و ماند گاری بیشتر مواد غذایی

نگهداری و افزایش طول عمر محصولات غذایی وکشاورزی دغدغه تولید کنندگان صنایع غذایی در سطح جهان می باشد . یکی از مشکلات نگهداری مواد غذایی ، فساد آنهاست که عمدتاً به دلیل آلودگی از طریق میکروارگانیزم هاست .

 

-· سردخانه های میوه وسبزیجات

نگهداری و افزایش طول عمر محصولات غذایی و کشاورزی دغدغه تولید کنندگان صنایع غذایی در سطح جهان می باشد . یکی از مشکلات نگهداری مواد غذایی، فساد آنهاست که عمدتا بدلیل آلودگی میکروارگانیزم هاست .
استفاده از گاز اٌزٌن، که قرنهاست بصورت طبیعی وظیفه کنترل آلودگی و ضدعفونی محیط زیست را به عهده دارد مورد توجه تولید کنندگان محصولات غذایی قرار گرفته است
با استفاده از اکسیژن فعال، در بخش سردخانه ها، میتوان نسبت به استریل کردن و ضد عفونی کردن سالنهای سردخانه اقدام کرد که علاوه بر ماندگاری بیشتر محصولات· موجب کاهش بار میکروبی و حفظ طعم و مزه گردد .
همچنین گاز اٌزٌن در سردخانه های نگهداری میوه موجب بلوکه شدن گاز اتیلن شده و مانع از رسیده شدن زود هنگام میوه میگردد .
آمار نشاندهنده این واقعیت است که با استفاده از اکسیژن فعال می توان ضایعات در بخش سردخانه های میوه را تا حدود 8% کاهش داد.
مزایای استفاده از اٌزٌن درنگهداري سبزیجات و میوه ها
•····· افزایش ماندگاری (طول عمر) سبزیجات و میوه ها
•····· کاهش باکتریها، هاگها و قارچهای منتشر شده از طریق هوا
•····· کاهش باکتریها، هاگها و قارچهای منتشر شده از طریق آب
•····· کاهش میزان ضایعات مواد غذایی
•····· از بین بردن کپکها، قارچها و تخم انگلها
•····· کاهش شرايط مناسب محیط رشد میکروارگانیزها
•····· عدم تغییر طعم و مزه رنگ و بو
•····· عدم جایگذاری مواد شیمیایی مضر
•····· افزایش اطمینان در تولید محصولات سالم، ایمن و بی خطر

استفاده از گاز اُزُن، که همواره به صورت طبیعی وظیفه کنترل آلودگی وضد عفونی محیط زیست را به عهده دارد مورد توجه تولید کنندگان محصولات غذایی قرار گرفته است.

 

 

p-7-1

با استفاده از اکسیژن فعال در بخش سرد خانه ها، میتوان نسبت به استریل کردن و ضدعفونی کردن سالنهای سرد خانه اقدام کرد که علاوه بر ماندگاری بیشترمحصولات موجب کاهش بار میکروبی وحفظ رنگ، بو، طعم و مزه گرددهمچنین گاز اُزُن در سردخانه های نگهداری میوه موجب بلوکه شدن گاز اتیلن شده و مانع از رسیده شدن زود هنگام میوه می گردد .

در حال حاضر شرکت سبز زرین ( دکتر بیژن) از محصولات این شرکت جهت ضد عفونی آب، سبزیجات و بسته بندی سبزیجات  استفاده می کند .

آمارنشان دهنده این واقعیت است که با استفاده از اکسیژن فعال( اُزُن )می توان ضایعات دربخش سردخانه های میوه را تا حدود %8 کاهش داد.

 

 

 

p-7-7